March 13, 2013   Posted by: Wouter Vermeersch

Solar import duties: retroactive duties

What does registration practically mean?

The registration ensures the accelerated statistical control with statistical data on imports being transmitted more rapidly to the EU and data being kept in case any anti-dumping or anti-subsidy duties would be levied with retroactive effect.

Will there be retroactive duties?

So far, there have been anti-dumping and anti-subsidy investigations in which imports were made subject to registration. However, in new investigations such as the solar investigations, to date, no retroactive effect was given to the duties imposed.  Giving duties retroactive effect is a sensitive issue for EU Member States. In addition, the conditions to impose duties retroactively are difficult to meet. Still, the legal risk exists that duties may be imposed retroactively.

Who pays the retroactive duties?

The importer who custom cleared the subject goods into the EU pays the retroactive duties.

For our customers there is currently no impact:

CLEANTEC TRADE BVBA performs custom clearance on its Belgian VAT-number and therefore the registration will also be performed on the behalf of CLEANTEC TRADE BVBA.

__________

 

Wat betekent registratie in praktijk?

De registratie verzekert een verhoogde statische controle waarbij statistische gegevens over invoer sneller worden doorgespeeld aan de EU en waarbij deze gegevens worden bijgehouden voor het geval anti-dumping of anti-subsidie heffingen retroactief zouden worden geheven.

Zullen er retroactieve heffingen komen?

Tot nog toe, waren er reeds anti-dumping en anti-subsidie onderzoeken waarvan de invoer werd geregistreerd. Echter, in nieuwe onderzoeken zoals de solar onderzoeken, werd er, tot op heden, nog geen retroactief effect gegeven aan de opgelegde importheffingen. Het geven van een retroactief effect aan importheffingen ligt gevoelig bij de EU-lidstaten. Bovendien zijn de voorwaarden om de heffingen retroactief te heffen moeilijk te vervullen. Niettemin bestaat het juridische risico dat heffingen retroactief kunnen worden afgedwongen.

Wie betaalt de retroactieve heffingen?

De importeur die de douane-inklaring doorvoert van de geviseerde goederen in de EU betaalt de retroactieve heffingen.

Voor onze klanten is er momenteel geen impact:

CLEANTEC TRADE BVBA voert de douane-inklaring uit op zijn Belgisch BTW-nummer en daardoor zal de registratie ook op de gegevens van CLEANTEC TRADE BVBA gebeuren.

__________

 

Was bedeutet die zollamtliche Erfassung in der Praxis?

Durch die zollamtliche Erfassung wird sichergestellt, dass es eine erhöhte statistische Kontrolle gibt. Die statistischen Einfuhrdaten werden schneller an die EU weitergeleitet und diese Daten werden gespeichert, falls Antidumpingzölle oder Antisubventionszölle rückwirkend erhoben werden würden.

Wird es rückwirkende Zölle geben?

Bis jetzt gab es schon Antidumping- und Antisubventionsverfahren, deren Einfuhr registriert wurde. In neuen Verfahren, jedoch, wie in den Verfahren der Solarimporte, wurden bis auf heute noch keine rückwirkenden Zölle erhoben. Die rückwirkende Erhebung der Einfuhrzölle ist ein empfindliches Thema in den EU-Mitgliedstaaten. Außerdem sind die Bedingungen für eine rückwirkende Erhebung der Einfuhrzölle schwer zu erfüllen. Trotzdem besteht das juristische Risiko, dass die Zölle rückwirkend erhoben werden können.

Wer zahlt die rückwirkenden Zölle?

Der Importeur, der die bestätigten Waren in die EU verzollt, zahlt die rückwirkenden Zölle.

Für unsere Kunden gibt es im Moment keine Folgen:

CLEANTEC TRADE BVBA verzollt über ihre belgische Steuernummer und deshalb wird die zollamtliche Erfassung auch über die Daten von CLEANTEC TRADE BVBA erfolgen.

__________

 

Ce qui signifie l’enregistrement dans la pratique?

L’enregistrement assure un contrôle statique élevé en transmettant les données statiques concernant l’importation de Chine plus rapidement à l’UE et en tenant à jour ces données dans le cas où les taxes anti-dumping ou anti-subsides seraient levés rétroactivement.

Y aura-t-il  des prélèvements rétroactifs?

Jusqu’ici, il y avait déjà des recherches anti-dumping et anti-subsides dont l’importation était registrée. Cependant, on n’a pas donné un effet rétroactif aux taxes sur l’importation imposées lors des nouvelles recherches, comme les recherches solaires. Donner un effet rétroactif aux taxes sur l’importation est une affaire assez délicate pour les Etats-membres de l’UE. En outre, les conditions pour un prélèvement rétroactif sont difficiles à remplir. Néanmoins, il y a un risque judiciaire que les prélèvements puissent être imposés rétroactivement.

Qui paie pour les prélèvements rétroactifs?

L’importateur qui fait le dédouanement des produits visés dans l’UE paie les prélèvements rétroactifs.

Pour l’instant, il n’y a pas d’impact pour nos clients:

CLEANTEC TRADE SPRL effectue le dédouanement sur son numéro TVA belge ce qui fait que l’enregistrement sera fait sur les données de CLEANTEC TRADE SPRL.